xraysun

削政府主义拆墙党,盲目理性乐观派

#48

加入于 2014-11-19 18:31:43 PM

比特币收款地址1XrayYHssZG2xd3qEu7pHjeWhoxG3qeNo


其实我非常尊敬笑来老师,就因为他写过《此物一出天下反》。。。。。。关键是文章名字起得好。

xraysun的粉丝
daqing medium avatarbi te bi kuang jidyxin medium avatarethshooterman bu ren sheng lubi te bi shi guangEric83